Điều tra cái gì

Về nguyên tắc, thống kê dân số, nhà ở rất cần thiết cho việc hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế, phục vụ dân sinh cho quốc gia, hay cho từng khu vực.

Nhưng ở cái xứ mà thị trường buộc định hướng thì gần như vô tác dụng.

Khi thế giới đặt chân lên mặt trăng thì mình xin được cái vé lên vũ trụ thử nghiệm trồng bèo, khi người ta đang nghĩ đến việc sẽ làm cái gì trên sao hoả thì mình đang đốt lò.

Điều tra dân số làm gì cho mệt, chỉ cần làm vài cái điều tra nho nhỏ cụ thể chút là dân mừng rồi, ví dụ như bộ dục hiện có mấy ông thầy đang phát dục, bộ giao kia làm sao thông mấy cái bót hay bộ y kia có tử tế hem…. vậy thôi á

Please follow and like us: