Hộ kinh doanh có phải là doanh nghiệp không

Ngày 4/4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Tọa đàm Nghiên cứu khung khổ pháp lý cho hộ kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.

Trích từ FB của Giàng A Thái

Quan điểm của tôi là không nên đưa hộ kinh doanh vào Luật Doạnh nghiệp.

Thứ nhất, hộ doanh nghiệp thực chất là cá nhân hoặc nhóm cá nhân, là những chủ thể được qui định trong Bộ Luật dân sự. Ngoài cá nhân, chỉ có là pháp nhân. Pháp nhân là công ty nên được qui định trong Luật Công ty. Chúng ta cần khái niệm Governance ( quản trị ) để chỉ áp dụng cho pháp nhân, vì pháp nhân xẩy ra sự phân chia giữa người sở hữu và người điều hành, trong khi cá nhân không cần Governance vì người sở hữu tự chỉ bảo đầu ốc và bàn tay của mình để kinh doanh. Tạo ra hành lang pháp lý để có được Governance cho các pháp nhân kinh doanh mới là vai trò chính của Luật doanh nghiệp.

Thứ hai, chúng ta hay nhầm lẫn giữa Governance và Compliance(tuân thủ). Tuân thủ ở đây là vấn đề của các biện pháp hành chính để bảo vệ những trặt tự của xã hội như môi trường, an ninh, hay chế độ thuế. Những biện pháp này cần được điều chỉnh bởi các pháp luật hành chính chuyên môn,cùng với những lực lượng nhà nước thực hiện những việc này. Đó không phải là vai trò của pháp luật doanh nghiệp nói chung.

Thứ ba, phát triển kinh tế tư nhân cũng không phải là vai trò chính của pháp luật doanh nghiệp. Nhà nước phải tạo ra những chính sách hỗ trợ các chủ thể tư nhân nhận được những hỗ trợ về vốn, đào tạo kỹ năng, năng lực kinh doanh, chính sách thuế v.v. Đó chỉ có thể được thực hiện và khả thi khi nhà nước thật sự coi trong vài trò của kinh tế tư nhân không chỉ là những đại gia có vẻ tư nhân phát triển.

Việc đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp chỉ có rủi ro để tạo ra chi phi kinh doanh và các gánh nặng khác cho hộ kinh doanh, đồng thời làm cho những khái niệm pháp lý bị lung tung ra.

Please follow and like us: